ZBRODNIE BEZ KARY

Zbrodnie bez kary


Autor: Łukasz Kuźmicz
Wydawca: Łukasz Kuźmicz

Rok wydania: 2020 (Wydanie drugie)
Stron: 349
Okładka miękka

Zakupu książki można dokonywać drogą e‑mail na adres lkuzmicz@onet.eu lub przez AllegroOkoliczności powstania UPA

Po upadku Austro–Węgier i trwającej rewolucji w Rosji, ukraińscy nacjonalistyczni działacze podjęli starania w celu utworzenia państwa ukraińskiego w Galicji. Na czele nacjonalistycznego rządu ukraińskiego staje Semen Petlura – polityk ukraiński. W 1919 r. zawarł z Józefem Piłsudskim układ wojskowy i w 1920 r. był uczestnikiem wspólnej wyprawy na Kijów. Pokonany przez Armię Czerwoną od 1921 roku przebywa na emigracji wraz z innymi politykami.


Semen PETLURA (1877–1926), polityk ukraiński. Od 1918 r. na czele ukraińskiego rządu nacjonalistycznego. W 1919 r. zawarł układ z J. Piłsudskim i był w 1920 roku uczestnikiem wspólnej wyprawy na Kijów. Pokonany przez Armię Czerwoną od 1921 r. przebywał na emigracji.

Analizując porażki w tym zakresie jeden z teoretyków ukraińskich – Dmytro Doncow w 1926 roku wydał pracę pt. „Nacjonalizm”, w której zawarł główne założenia nacjonalizmu w formie dziesięciu przykazań i metody działania dla osiągnięcia tych celów.

Na emigracji od 1920 roku istniała Ukraińska Wojskowa Organizacja (UWO), utworzona przez oficerów z Korpusu Strzelców Siczowych. Ta grupa w 1929 r. połączyła się z nacjonalistycznymi grupami cywilnymi – tworząc na Kongresie w Wiedniu Organizacje Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) na czele z Jewhenem Konowalcem.

Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy, OUN wzorowała się na jego ideologii faszystowskiej i Mussoliniego we Włoszech.


Oznaczony krzyżykiem, to Szpak Matwij ps. „Krim” – kierownik grupy szkoleniowej w dywizji „SS Hałyczyna”, który później dowodził bandą w rejonie Baligrodu, gdzie napadał na oddziały wojska i ludność cywilną. Zabity w czasie akcji w 1948 r.


Przemyśl 24 maja 1941 r. Przyjacielskie spotkanie oficerów niemieckiej policji z policjantami ukraińskimi, pozostającymi na służbie hitlerowców. Przeszkoleni wszechstronnie, zasilali później sotnie UPA.

22 czerwca 1941 r. wraz z hitlerowskim Wehrmachtem, wyruszyły do Lwowa dwa bataliony ukraińskie: „Roland” i „Nachtigall”,

a wraz z nimi całe kierownictwo OUN, z wyjątkiem Stepana Bandery – przywódcy, który w tym czasie pozostał w Krakowie.

30 czerwca 1941 roku z polecenia Stepana Bandery, ogłosili oni we Lwowie powstanie rządu ukraińskiego na czele z premierem Jarosławem Stećko. Rząd ten – uznany przez Hitlera jako samozwańczy – został rozwiązany. Banderę i niektórych organizatorów osadzono w obozach – głównie w Sachsenhausen–Oranienburg, a reszta rozproszyła się.

Roman Szuchewycz ps. „Taras Czuprynka” – dowódca batalionu „Nachtigall”, przeniósł się na Polesie i tam (po przymusowym wcieleniu do siebie innych grup, odłamu Andrija Melnyka – „Bulbowców”, dowodzonych przez Borowiec Tarasa ps. „Taras Bulba”) tworzy 12 października 1942 roku Ukraińską Powstańczą Armię stając na jej czele. On też był głównym sprawcą wszystkich mordów na Wołyniu, całych Kresach Wschodnich i po wojnie w Polsce.


Roman SZUCHEWYCZ – „Taras Czuprynka”, „Tur”, „Łozowskij”, naczelny dowódca UPA. Urodził się w Krakowcu pow. jarosławski. Był współtwórcą UPA na Polesiu, którą później dowodził i wszystkimi kureniami UPA w Polsce. 5 marca 1950 r. we wsi Biłohorszcze koło Lwowa, gdzie ukrywał się w swojej kryjówce, został wykryty przez organa bezpieczeństwa ZSRR i przy wymianie strzałów w tym dniu zabity.

„Akt
proklamowania
PAŃSTWA UKRAIŃSKIEGO
Wolą Narodu Ukraińskiego
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
pod przewodem
STEPANA BANDERY
ogłasza utworzenie Państwa Ukraińskiego
za które pokładały swe głowy całe pokolenia
najlepszych synów Ukrainy

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, która pod przewodem jej Twórcy i Wodza Jewhena Konowalca prowadziła w ostatnich dziesięcioleciach krwawego moskiewsko – bolszewickiego ujarzmienia zaciętą walkę o wolność, wzywa cały naród Ukraiński nie składać broni tak długo, dopóki na wszystkich ziemiach ukraińskich nie będzie stworzona Suwerenna Władza Ukraińska.

Suwerenna Władza Ukraińska zapewni narodowi ukraińskiemu ład i porządek, wszechstronny rozwój wszystkich jego sił i zaspokojenie wszystkich jego potrzeb. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów pod przewodem Stepana Bandery wzywa do podporządkowania się stworzonemu we Lwowie Krajowemu Rządowi, przewodniczącym którego jest Jarosław Stećko.

Sława bohaterskiej Armii Niemieckiej i jej Fuhrerowi Adolfowi Hitlerowi!

Ukraina dla Ukraińców! Precz z Moskwą! Precz z obcą władzą na ziemi ukraińskiej! budujemy swoje Niepodległe Państwo Ukraińskie!”